logo

Privacy statement

Previous Next

Privacyverklaring Huisman Groep BV 05-07-2018

Huisman Etech Groep BV verzamelt en gebruikt informatie over haar werknemers om haar diensten goed te kunnen uitvoeren. Daarbij zet Huisman Etech Groep BV zich in voor het beschermen en respecteren van jouw privacy. Deze Privacyverklaring beschrijft de privacy rechten met betrekking tot de gegevens die wij over jou, als medewerker, verwerken, evenals de stappen die we nemen om je privacy te beschermen. Lees deze Verklaring zorgvuldig door.

Huisman Etech Groep BV en alle tot haar behorende ondernemingen zijn bedrijven die (elektrotechnische) installaties engineert, installeert en onderhoudt in uiteenlopende sectoren. Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is Huisman Etech Groep BV, Koningstraat 101, 6651 KK Druten, KvK-nummer 30250646.
Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren maakt Huisman Etech Groep gebruik van diverse IT-systemen. Dit zijn onder andere AGP Projecten, Intranet en een urenregistratiesysteem.

Welke persoonsgegevens verzamelt en gebruikt Huisman Etech Groep?

Persoonsgegevens die Huisman Etech Groep gewoonlijk verzamelt, zijn onder meer:

HR/salarisadministratie:

 • NAW gegevens, telefoonnummer (privé), geboortedatum en -plaats, nationaliteit, burgerlijke staat, geslacht en e-mailadres;
 • BSN nummer;
 • Bankrekeningnummer;
 • Naam partner, naam en geboortedatum kind(eren);
 • Kopie ID bewijs;
 • Documenten waaruit blijkt dat je mag werken op de locaties waar je aan de slag gaat zoals visums, werk- of arbeidsvergunningen, etc.;
 • Verklaring Omtrent het gedrag en eventueel de Verklaring Betrouwbaarheid;
 • Opleidingen, cursussen en kopie diploma’s en certificaten;
 • (secundaire) arbeidsvoorwaarden en overige individuele afspraken;
 • Functioneringsgesprekken en gespreksverslagen;
 • Gegevens over arbeidsongeschiktheid (data, verslagen van o.a. de bedrijfsarts en documenten die nodig zijn in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter);
 • Aan- en afwezigheidsregistraties en urenverantwoording.

Intranet:

 • NAW gegevens, telefoonnummer (privé en zakelijk), geboortedatum en –plaats, e-mailadres (privé en zakelijk), geslacht;
 • Contracturen, ATV, Tijd voor tijd, OR lid;
 • Opleidingen, cursussen en kopie diploma’s en certificaten;
 • Foto;
 • Naam en telefoonnummer voor calamiteiten;
 • Geboortedatums eventuele kinderen;
 • Maat werkkleding, - schoenen;
 • Rittenadministratie.

Waarom gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Huisman Etech Groep verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om de volgende redenen:

 1. om onze Huisman Etech Groepsactiviteiten te kunnen uitvoeren;
 2. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waar dat nodig is;
 3. om te voldoen aan onze verplichtingen jegens jou als werkgever;
 4. om gegevens door te geven aan derden (zie volgende pagina);
 5. bij aanvang van je werkzaamheden bij Huisman Etech Groep:
  1. om jouw arbeidsovereenkomst na te leven evenals alle andere overeenkomsten en regels waaraan ons arbeidscontract of andere contractrelatie met jou moet voldoen;
  2. om overige HR-activiteiten uit te voeren (zoals beheer van opleidingen en disciplinaire procedures);
  3. om toe te zien  op het respecteren en naleven van het interne beleid en procedures;
  4. om te voldoen aan verplichtingen en of meewerken aan onderzoeken door de politie, de overheid of toezichthouders.

Moet je ons de persoonsgegevens geven waar we je om vragen?

Het verschaffen van je persoonsgegevens is een vereiste om een arbeidsovereenkomst met je aan te gaan en/of de arbeidsovereenkomst aan te houden. Dit betekent dat je verplicht bent om ons je persoonsgegevens te geven. Het niet voldoen aan deze vereiste kan er toe leiden dat wij het dienstverband met jou niet kunnen voortzetten.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Huisman Etech Groep mag (en in sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht dat te doen afhankelijk van het soort gegevens) je gegevens een aantal jaar bewaren nadat je dienstverband met ons is beëindigd. Over het algemeen bewaren we gegevens over belastingen en arbeidscontract en financiële gegevens 7 jaar. Overige persoonsgegevens 2 jaar. We bewaren deze gevoelige persoonsgegevens niet langer dan in redelijkheid nodig is.

Geven we je persoonsgegevens door aan derden?

We maken je gegevens bekend aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of om te doen aan een wettelijke verplichting.
We delen je gegevens met:

 • Van Deelen (salarisadministratiekantoor) voor de uitbetaling van je salaris;
 • NV Schade  om je aan te melden voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
 • BPMT om je aan te melden voor het pensioenfonds;
 • de arbodienst voor begeleiding gedurende arbeidsongeschiktheid.

Deze partijen zijn gehouden aan contractuele en overige wettelijke verplichtingen om vertrouwelijk met je gegevens om te gaan en je privacy te respecteren. Zij krijgen alleen de gegevens die ze nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren.

Tevens delen wij je gegevens met de overheid, de politie, toezichthouders of rechtshandhavingsinstanties als wij, op discretionaire wijze, van mening zijn dat we hiertoe wettelijk verplicht zijn, daar het recht toe hebben of als dit voorzichtigheidshalve nodig zou zijn om dit te doen.

Welke rechten heb je?

 • Het recht op toegang tot je persoonsgegevens
  Je hebt het recht om een bevestiging te vragen of wij je persoonsgegevens verwerken. Als dat het geval is, heb je recht op toegang tot je persoonsgegevens en op bepaalde informatie over hoe die verwerkt worden.
 • Recht op het corrigeren van je persoonsgegevens
  Als je kunt aantonen dat de persoonsgegevens die wij over je hebben, niet correct zijn, kun je ons vragen deze gegevens te updaten of op een andere manier te corrigeren.
 • Recht op vergetelheid/ gegevens te laten wissen
  Als het voor ons niet noodzakelijk is om gegevens om een andere reden te bewaren of te verwerken, kun je ons vragen te stoppen met de verwerking van je gegevens (of dat beperken) of je persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te wissen
 • Recht om bezwaar te maken
  Voor zover de verwerking van je gegevens is gebaseerd op de rechtmatige belangen van Huisman Etech Groep (en niet op andere verwerkingsgronden) heb je het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens door Huisman Etech Groep op basis van je persoonlijke situatie.

Tot slot heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar je woont of werkt of waar je denkt dat er een probleem is ontstaan met betrekking tot je gegevens. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruiken wij toezichtsystemen op het werk?

Tot de mate waarin dat bij wet is toegestaan, behoudt Huisman Etech Groep BV zich het recht voor om de toegang tot, het gebruik van en de inhoud te controleren, te monitoren en vast te leggen van enige gegevens die in het bezit zijn van of die worden verwerkt door de IT-systemen van Huisman Etech Groep BV. We doen dit om incidenten en klachten te onderzoeken en hierop reageren.
Hoe staat het met gegevensbeveiliging als je Huisman Etech Groep BV-systemen gebruikt?
Je bent zelf verantwoordelijk voor het veilig omgaan met je inloggegevens tot de Huisman Etech Groep BV-systemen, met name het wachtwoord dat we je hebben toegekend of dat je zelf hebt gekozen. Deze inloggegevens zijn alleen bestemd voor persoonlijk gebruik. Je mag inloggegevens of andere accountinformatie niet delen met anderen of derden. De Huisman Etech Groep maakt gebruikt van wettelijk erkende beveiligingstechnieken ten behoeve van haar systemen.

Hoe kun je contact met ons opnemen?

Heb je vragen, opmerkingen of wil je gebruik maken van je privacy rechten of wil je nadere informatie over hoe we je persoonsgegevens beschermen dan kun je een mail sturen naar avg@huismanetech.nl

Hoe gaan wij om met wijzigingen in deze Privacyverklaring?

We passen deze Privacyverklaring soms aan, bijvoorbeeld omdat er wetswijzigingen zijn. Wij zullen dan contact met je op te nemen of dit via een ander communicatiekanaal communiceren.