/Media/Dcyebtsj/Logo Huisman

Privacy statement

Huisman Etech Experts Privacyverklaring en disclaimer

Huisman Etech Experts, gevestigd aan Koningstraat 101 6651KK Druten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Welke persoonsgegevens verzamelt en gebruikt Huisman Etech Experts?
 
Huisman Etech Experts verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 
Het onderhouden van zakelijke relaties
Huisman Etech Experts voert projecten uit voor haar zakelijke relaties. Voor het verwerven en uitvoeren van deze projecten verzamelt Huisman Etech Experts contactgegevens zoals naw-gegevens, telefoonnummers en emailadressen. Deze gegevens, worden met toestemming, opgeslagen in ons softwarepakket. Huisman Etech Experts gebruikt deze contactgegevens om haar zakelijke relaties te onderhouden. Het kan zijn dat relaties informatie over de diensten van Huisman Etech Experts ontvangen.
 
Sollicitaties
Huisman Etech Experts verwerkt persoonsgegevens in haar sollicitatieprocedures. De gegevens blijven beschikbaar voor de afdeling personeelszaken voor de invulling van vacatures. De gegevens worden niet gedeeld of voor andere doeleinden gebruikt. Na vier weken worden de gegevens verwijderd.
 
Inleners/onderaannemers
Huisman Etech Experts maakt gebruik van uitzendbureaus en onderaannemers voor het uitvoeren van projecten . De persoonsgegevens van inleners en van het personeel van onderaannemers worden uitsluitend verwerkt op basis van een overeenkomst en van de wettelijke verplichtingen die Huisman Etech Experts in dat verband heeft. Huisman Etech Experts vraagt deze gegevens uitsluitend op via het uitzendbureau, de onderaannemer of rechtstreeks bij de betrokkene.
 
Werknemers
Huisman Etech Experts verwerkt de persoonsgegevens van haar werknemers om aan haar werkgeversverplichtingen te kunnen voldoen. Deze zijn te lezen in het privacy beleid werknemers van Huisman Etech Experts.
 
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
 
Huisman Etech Experts bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
 
Huisman Etech Experts verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Huisman Etech Experts blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 
Huisman Etech Experts gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huisman Etech Experts en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar avg@huismanetech.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Huisman Etech Experts wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 
Huisman Etech Experts neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, stuur dan een mail naar avg@huismanetech.nl.
 
Aanpassen privacyverklaring
 
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of websites bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
 
Disclaimer
 
Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. Huisman Etech Experts aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van deze website.